Veilig leren lezen kim-versie

Veilig leren lezen is al tientallen jaren de meest gebruikte én meest succesvolle taal-leesmethode in groep 3. Recente wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen hebben geleid tot Veilig leren lezen kim-versie. Daarmee geeft u jonge lezers de beste basis. Recent onderzoek toont aan: de lees- en spellingresultaten van Veilig leren lezen kim-versie zijn aanzienlijk beter dan het landelijk gemiddelde.

Voor álle lezers

Bij de start in groep 3 kennen veel kinderen al behoorlijk wat letters. Voor een groot deel is dat te danken aan de kleutergroepen waarin kinderen ruimschoots kennismaken met verhalen, woorden en letters. Het ene kind pikt die kennis sneller op dan het andere. Vandaar dat we in de Veilig leren lezen kim-versie veel aandacht besteden aan zowel risicolezers als vlotte lezers. Door een uitgekiende werkwijze en materiaalkeuze behouden alle leerlingen toch het gevoel samen één groep te vormen.

De letter als uitgangspunt

De nieuwe didactische keuzes van de Veilig leren lezen kim-versie zijn gebaseerd op internationaal wetenschappelijk onderzoek en uw praktijkervaringen. De letter is het uitgangspunt. Leerlingen krijgen telkens één nieuwe letter aangeboden naast eerder aangeleerde letters. Met de nieuwe letter gaan ze oefenen in wisselende combinaties met bekende letters. De nieuwe letter blijven ze herhalen in woorden en zinnen. Hierdoor ontwikkelen de leerlingen sterke tekenklankkoppelingen. Op systematische wijze leren kinderen sneller nieuwe woorden en zinnetjes lezen. Bovendien is er naast technisch lezen veel aandacht voor leesplezier. Op die manier leggen kinderen in groep 3 een stevig fundament voor hun taal-leesontwikkeling. Daarmee vormt Veilig leren lezen samen met Schatkist, Estafette, Taal in beeld en Lezen in beeld de doorlopende lijn taal-lezen van groep 1 t/m 8.

Unieke automatiseerlijn

Met Veilig en vlot oefenen leerlingen de nieuwe letter meteen in steeds wisselende combinaties met bekende letters en op verschillende woordposities. Niet alleen in losse woorden, maar ook in zinnen en korte teksten. De opbouw van Veilig en vlot is uniek, omdat elke aangeboden letter en ieder aangeboden woordtype systematisch terugkomt in het boekje en de daarop volgende Veilig en vlotboekjes. Die systematiek zit niet in andere methoden. Ook het principe van ‘transfer’ is uniek. Leerlingen oefenen daarbij woorden die bestaan uit een combinatie van eerder geoefende woorddelen. Zo worden ze extra ondersteund bij het lezen van nieuwe woorden.

Opbrengstgericht werken

Met de Veilig leren lezen kim-versie kunt u volledig opbrengstgericht werken. Dat doet u door hoge doelen te stellen, gericht hieraan te werken en leerlingen systematisch te volgen in hun vorderingen. Veilig leren lezen biedt u de mogelijkheid om systematisch uw toetsgegevens te analyseren en die te gebruiken om elk kind optimale leerresultaten te laten behalen.

Maximale ondersteuning

De online programma’s Leerkrachtassistent en Digiregie vormen het hart van de methode. Hiermee brengt u de kwaliteit van het aanvankelijk leesonderwijs naar een nog hoger niveau. U geeft effectieve instructie, interactieve lessen en een directe en doeltreffende terugkoppeling. Op basis van de toetsresultaten kunt u niet alleen de leesontwikkeling van uw leerlingen volgen, maar er ook daadwerkelijk op sturen. Beide programma’s maken u het werken met de nieuwe versie van Veilig leren lezen bijzonder eenvoudig.

Ouderbetrokkenheid

Met Veilig leren lezen kunt u ook ouders gemakkelijk betrekken bij het leerproces van hun kind. Dankzij een thuisversie van de leerlingsoftware kunnen uw leerlingen thuis werken met software die exact aansluit bij wat ze op school krijgen aangeboden. Ouders kunnen zelf de vorderingen volgen die hun kind maakt met de thuissoftware. Daarnaast biedt Digiregie de mogelijkheid om ouders te informeren over de vorderingen die hun kind maakt op school.

Haalbaar leesonderwijs

De doordachte opzet van de methode, met daarbij aandacht voor een goed klassenmanagement, biedt u de juiste ondersteuning om op maat leesonderwijs aan uw leerlingen te kunnen geven. Met Digiregie hebt u ook de mogelijkheid om – binnen de grenzen van belangrijke toetsmomenten – de jaarplanning flexibel aan te passen aan uw eigen situatie.

Deel met anderen